Algemene voorwaarden Mini & Mom

Voor deelname aan de lessen van Mini & Mom is een leskaart of lidmaatschap nodig. Afhankelijk van de keuze gelden de volgende bepalingen. 

1. Deelname met leskaart
1.1 Voor deelname aan de lessen is een vooraf aangekochte leskaart nodig.
1.2 De leskaarten kunnen online aangeschaft worden of via het inschrijfformulier op locatie.
1.3 De kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
1.4 Betaling kan uitsluitend vooraf via IDEAL of bankoverschrijving.
1.5 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
1.6 Tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden aangepast worden.
1.7 Gekochte leskaarten met 10 lessen zijn geldig tot 4 (vier) maanden na aankoop.
1.8 Gekochte leskaarten met 5 lessen zijn geldig tot 2 (twee) maanden na aankoop.
1.9 Gekochte leskaarten met 20 lessen zijn geldig tot 8 (acht) maanden na aankoop.
1.10 Niet opgemaakte lessen komen na 8 (voor 20 lessen), 4 (voor 10 lessen) of 2 (voor 5 lessen) maanden te vervallen.
1.11 Wanneer je bevalt tijdens de loopduur van je leskaart zullen wij 6 tot 8 weken bij de einddatum van je leskaart optellen zodat je de overige lessen na je bevalling nog kunt gebruiken. Je dient hiervoor je uitgerekende datum (vóór de vervaldatum) te mailen naar [email protected] zodat wij 6-8 weken bij de einddatum van de leskaart kunnen zetten. 

2. Deelname met lidmaatschap/ beëindiging lidmaatschap
2.1 Elk lidmaatschap gaat in op de datum dat het lidmaatschap is aangekocht via de website.
2.2 Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1, 12 of 18 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. 
2.3 Als lid is het mogelijk in te schrijven voor alle lessen naar keuze.
2.4 Na het verstrijken van de looptijd van het lidmaatschap wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. 
2.5 Het lidmaatschap kan tegen het einde van de looptijd opgezegd worden met een opvolging van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 
2.6 Als het lid tussentijds het lidmaatschap voor bepaalde tijd wil beëindigen, dan zal het maandbedrag alsnog betaald moeten worden tot de vooraf overeengekomen datum. 
2.7 Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap voor een bepaalde tijd (in geval van punt 2.8), geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
2.8 Lidmaatschappen kunnen tussentijds opgezegd worden wegens een verhuizing buiten een straal van 15 km van de locatie van Mini & Mom.
2.9 Indien het lid het lidmaatschap voor bepaalde tijd tussentijds opzegt wegens een verhuizing dan dient hier een verhuisbewijs voor  ingediend te worden.
2.10 Lidmaatschappen kunnen wegens een blessure gepauzeerd worden, hiervoor dient een doktersverklaring ingediend te worden. 
2.11 Het lid kan het voor onbepaalde tijd verlengde abonnement ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (volledige) kalendermaand. 
2.12 Voorbeeld opzegging: Wanneer je lidmaatschap is aangekocht op 25 mei is dit de startdatum van je lidmaatschap en zal in de toekomst jouw opzegtermijn ook vanaf de 25e ingaan.  (voorbeeld: Wanneer je opzegt op 14 juli dan begint de opzegtermijn op 25 juli en loopt je lidmaatschap tot 25 augustus). 

3 Bedenktijd
3.1 Voor internetaankopen geld een bedenktijd van 14 dagen.
3.2 Benoemd herroepingsrecht komt te vervallen wanneer je eerder gebruik maakt van het aanbod. Dus ook na het volgen van een proefles vervalt het recht op ontbinden van de leskaart of het lidmaatschap.
3.3. Lidmaatschappen kunnen uiteraard beëindigd worden in dit geval met in achtneming van de opzegtermijn zoals beschreven in artikel 

4 Bevriezing 
4.1 Indien je wegens bijzondere omstandigheden zoals ziekte, blessure of zwangerschap gerelateerde klachten langer dan één maand niet kan deelnemen aan de lessen kan een lidmaatschap bevroren worden.
4.2 Bevriezing kan worden aangevraagd door middel een email naar Mini & Mom. Het lidmaatschap kan tot maximaal 6 kalendermaanden in de bevriezing gezet worden n en zal hierna weer hervatten. 
4.3 De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezing. 
4.4 Tijdens een bevriezing van het lidmaatschap kan er niet worden deelgenomen aan de lessen. Er vindt in deze periode geen incasso plaats. Na de overeengekomen bevriezingsperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd. 
4.5 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te bevriezen wegens vakantie.
4.6 Bij de zwangerschapslessen is de opgegeven uitgerekende datum van bevalling de start van een 6 weekse kraamtijd-bevriezing. Dit is ongeacht de looptijd van het lidmaatschap. Er vindt geen incasso plaats over de periode van de kraamtijd-bevriezing. 
4.7 Wanneer de bevaldatum afwijkt van de uitgerekende datum dan kan dit worden doorgegeven via e-mail aan [email protected]. De 6 weekse kraamperiode bevriezing zal dan starten op de doorgegeven bevaldatum. 
4.8 Zes weken na de start van de kraamperiode bevriezing wordt het abonnement automatisch geactiveerd. Betalingen worden ook automatisch voortgezet vanaf het moment van re-activering.
4.9 De kraamperiode bevriezing mag worden verlengd. Dit moet uiterlijk 7 dagen voor reactivering van het abonnement worden doorgegeven via e-mail: [email protected].

5. Strikt persoonlijk
5.1 Lidmaatschappen en aangekochten leskaarten zijn uitsluitend te gebruiken voor de lessen, zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

6. Betaling lidmaatschap
6.1 De betaling van je lidmaatschap voldoe je middels SEPA automatische incasso. Hiervoor wordt toestemming gegeven middels het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Je dient er zorg  voor te dragen dat er voldoende saldo op de rekening staat waarvan Mini & Mom gemachtigd is te incasseren.
6.2 Deelname aan de lessen van Mini & Mom wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). 
6.3 Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.
6.4 Mini & Mom is gerechtigd bij een betalingsachterstand en indien het lid geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling het lidmaatschap op te zeggen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen. 
6.5 De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Mini & Mom gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Mini & Mom moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid.

7. Mini & Mom lessen
7.1 Veiligheid staat ten alle tijden voorop, zowel voor ouder als kind.
7.2 Het is niet toegestaan zelfstandig aan de gang te gaan zonder begeleiding.
7.3 Mini & Mom behoudt het recht om geplande lessen af te zeggen.
7.4 Wanneer er 3 deelnemers of minder aangemeld zijn voor je geplande les wordt de les geannuleerd. Indien je gebruik maakt van een leskaart wordt de les terug geboekt op je leskaart. Wanneer je gebruik maakt van het lidmaatschap kun je je aanmelden voor een andere les. 
7.5 Tijdens officiële feestdagen behoudt Mini & Mom zich het recht de geplande lessen te annuleren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van het overeengekomen lidmaatschap bedrag of eventuele teruggave hiervan.
7.6 In het rooster wordt er 60 minuten uitgetrokken voor de les. Dit is inclusief thee en eventuele vragen achteraf. De lesduur van de les zelf (het actieve gedeelte) bedraagt ongeveer 55 minuten.
7.7 Mini & Mom heeft het recht om in het rooster wijzigingen door te voeren, waaronder het wijzigen of verplaatsen van lessen.
7.8 Het kan voorkomen dat je door wijzigingen in het lesrooster niet meer jouw favoriete les op jouw gewenst tijdstip kunt volgen. Helaas kunnen wij hier geen vergoedingen van leskaarten of lidmaatschappen voor geven. 

8. Reservering en afmelding
8.1 Lessen kunnen uitsluitend in de online agenda gereserveerd worden.
8.2 Wanneer je aangemeld bent voor de les maar je toch niet aanwezig kunt zijn dan dien je je af te melden voor de les. Dit kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang via je account op de website.
8.3 Afmeldingen kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les online geregistreerd worden. Voor afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang zal alsnog één les van het tegoed worden afgeschreven.
8.4 Wanneer je een les binnen 24 uur voor aanvang afmeld wordt de les niet terug geboekt op je account. We vragen je om ons hierover niet alsnog te mailen. Wij krijgen helaas ontzettend veel late afmeldingen, we hebben een plekje voor je bezet gehouden en kunnen de les niet alsnog terugboeken. 
8.5 Mini & Mom behoudt zich het recht deelnemers tot de les te ontzeggen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De lessen bij Mini & Mom zijn geheel op eigen risico. Mini & Mom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen. Tenzij Mini & mom opzet of grove schuld te verwijten is.
9.2 Indien Mini & Mom aansprakelijk wordt geacht door de deelnemer voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in rekening gebracht is door Mini & Mom voor de desbetreffende les.

10. Geheimhouding en privacy
10.1 Mini & Mom is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst is verkregen en zal dit enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze verkregen is.
10.2 Verkregen persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten door de deelnemer. Hiermee voldoet Mini & Mom aan de eisen van de wet “Bescherming persoonsgegevens”.
10.3 Voor de wet persoonsgegevens wordt u verwezen naar overheid.nl.
9.4 De deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden.

11. Geldende algemene voorwaarden.
11.1 Geldend zijn de algemene voorwaarden zoals deze gold op het moment van akkoord.

12 Personal Training
12.1 Een Personal Training pakket wordt door het lid direct via I-deal betaald. Mini & Mom restitueert geen aangeschafte pakketten die niet worden afgenomen. 
12.2 Voor personal training gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. 
12.3 Afmelden voor een personal training kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Hierna wordt de personal training alsnog berekend. 

Toevoeging 14 maart i.v.m. Online lessen (vanwege het corona virus). 

13 Online lessen
13.1 De online lessen zijn te volgen voor het halve bedrag  (een halve credit) van de ‘gewone’ studio lessen. Dit betekent dat de lopende leskaarten op 14 maart zijn verdubbeld. De leskaarten die hierna zijn afgenomen worden ook verdubbeld. Wanneer we weer geopend zijn en geen Online lessen meer aanbieden zullen de leskaarten weer gehalveerd worden. Op deze manier kan er een halve les van de bestaande leskaarten afgeschreven worden.
13.2 De duur van de online les is 45 minuten. 
13.3 De speciale online leskaarten zijn alleen te gebruiken voor de online lessen en niet voor de studio lessen. 
13.4 Wanneer je een onbeperkt Online leskaart koopt is deze geldig voor 4 weken. Na 4 weken heb je geen toegang meer tot de Online lessen
13.5 Niet opgemaakte lessen zullen na deze periode komen te vervallen.
13.6 Na inschrijving voor de les naar keuze ontvang je voor aanvang van de les een link naar de Online les.